Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
 
Bahasa Lain  
Saiz Teks:
A- A A+
Warna Tema: blue green red

Bahagian-Bahagian

Pengurusan Atasan JPK

 

nizamtkp

Nidzam bin Kamarulzaman

Ketua Pengarah
Emel : nidzam[at]mohr[dot]gov[dot]my

 
drrashid

 Dr. Mohd Rashid bin Buyong Hamzah

Timbalan Ketua Pengarah (O)
Emel : rashid[at]mohr[dot]gov[dot]my

 
 

KOSONG
Timbalan Ketua Pengarah (P)

Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Pembangunan

Terdapat 3 Unit di bawah Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan :-


Unit Perancangan

a. Merancang, menyelaras dan memantau penyediaan serta pencapaian aktiviti tahunan jabatan (Business Plan).
b. Merancang dan menyelaras mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan antara Agensi Latihan Awam dan Swasta (JTPAAL).
c. Mengurus penyediaan kertas dasar berkaitan latihan kemahiran;
d. Menyelaras maklumbalas jawapan Parlimen.
e. Merancang dan menyelaras mesyuarat Majlis Penyelarasan Kemahiran Kebangsaan (MPKK2).
f. Mengurus penyelarasan pelaksanaan Sistem Kredit Kemahiran Malaysia.
g. Merancang dan menguruskan pembangunan projek-projek khas seperti projek NBOS (RTC, UTC & dll) yang baru.
h. Mengurus penyelarasan pelaksanaan dan pindaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)

Unit Penyelidikan

hand icon Senarai kajian / penyelidikan di bawah JPK dan Agensi bersama klik disini baru
hand icon Senarai Analisa Bidang Pekerjaan (OA) Yang Telah Di Bangunkan klik disini baru

a. Mengenalpasti, mengurus dan melaksanakan kajian berkaitan aktiviti latihan Kemahiran;
b. Mengumpul hasil kajian yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan kemahiran oleh agensi dalam dan luar negara;
c. Merancang, mengurus dan melaksanakan analisa bidang pekerjaan (OA) mengikut sektor/bidang industri berasaskan kepada dasar kerajaan;
d. Mengurus pengumpulan dan penyelarasan statistik jabatan
e. Mengurus, menyelaras dan melaksana aktiviti penulisan dan penerbitan Laporan tahunan Jabatan
f. Merancang, mengurus dan melaksanakan Analisa Pekerjaan secara fast track;
g. Merancang, mengurus dan melaksanakan kajian berkaitan latihan kemahiran secara dalaman.

Unit Pembangunan

Fungsi 1 : Merancang Pelaksanaan Projek Pembangunan Jabatan Di Bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)
a. Mengenalpasti dan menyelaras cadangan projek pembangunan bersama-sama bahagian yang terlibat;
b. Menyediakan deraf cadangan projek pembangunan untuk mendapatkan persetujuan dari pengurusan tertinggi Jabatan;
c. Menyedia dan mengemukakan kertas cadangan projek kepada pihak Kementerian untuk tujuan perakuan; dan
d. Membuat permohonan projek kepada Unit Perancangan Ekonomi (UPE) untuk tujuan kelulusan pelaksanaan;

Fungsi 2 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Projek Pembangunan Jabatan Di Bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)
a. Menyelaras cadangan pelaksanaan senarai aktiviti di bawah setiap projek bersama-sama bahagian yang terlibat bagi memastikan ianya menepati keperluan skop yang diluluskan;
b. Mengawal agihan peruntukan tahunan kepada setiap bahagian berdasarkan perancangan bahagian;
c. Mengurus penyediaan Jadual Pelaksanaan Tahunan (Carta Gantt) yang lengkap dan terperinci bagi semua projek; dan
d. Menyediakan cadangan aliran tunai perbelanjaan bagi setiap projek berdasarkan Jadual Pelaksanaan Tahunan;
e. Menyemak dan menyelaras permohonan dari bahagian berkaitan perolehan bekalan dan perkhidmatan yang memerlukan kelulusan Kementerian;
f. Menyediakan laporan kemajuan fizikal dan kewangan secara bulanan bagi semua projek;
g. Memantau dan menganalisis kemajuan fizikal dan kewangan setiap projek berdasarkan kemampuan sebenar bahagian melalui mesyuarat bulanan dengan melibatkan pengurusan tertinggi Jabatan;
h. Mengurus pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan dari bahagian kepada Kementerian;
i. Menyelaras dan memantau aktiviti pengemaskinian status kemajuan fizikal dan kewangan projek melalui Sistem Pemantauan Projek II (SPPII) di bawah pemantauan Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri; dan
j. Menyediakan maklumbalas dan melaporkan status kemajuan fizikal dan kewangan projek secara bulanan kepada Kementerian;

Bahagian National Occupational Skills Standard (NOSS)

Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)/ National Occupational Skill Standard (NOSS) terbahagi kepada 4 unit utama :-

i.Unit Pembangunan Standard

ii.Unit Perundingan

iii.Unit Bank Soalan

icon pdf Sila klik Carta Organisasi Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)

Fungsi Unit di bawah Bahagian NOSS

1. Unit Pembangunan Standard

 1. Merancangdanmenguruspembangunan National Occupational Skills Standard (NOSS) iaitudokumen yang menetapkan piawaian secara sebutharga kemahiran yang perlu diperolehi oleh tenaga mahir.
 2. Memantau pembangunan NOSS secara sebutharga supaya dilaksanakan mengikut jadual, format dan mematuhi kualiti yang ditetapkan.
 3. Memantau pembangunan NOSS secara pindah waran ke agensi-agensi yang dilantik supaya memenuhi kriteria dan kualiti yang ditetapkan.
 4. Menyediakandanmengurusaplikasipembangunan NOSS atastalianmelaluisistemi-noss yang disambungkan (link)kepadaSistemKreditKemahiran Malaysia (SKKM).
 5. Merancang dan mengurus Pembangunan NOSS secara dalaman melibatkan fasilitator JPK .
 6. Menubuhkan jawatankuasa pembangun NOSS dengan melantik panel-panel pembangun yang memenuhi kriteria mengikut bidang masing-masing.
 7. Mengendalikan bengkel-bengkel pembangunan NOSS meliputi penyemakan Occupational Analysis OA, Occupational Area Analysis (OAA), Job Analysis ,Curiculum of Competency Unit (CoCu), Proof Read dan Jawatankuasa Teknikal Penilaian Standard (JTPS).
2. Unit Perundingan

 1. Mengenalpastidanmenganalisatajuk-tajuk NOSS berdasarkanbidangpekerjaandalamOccupational Analaysis (OA) yang telahdibangunkan.
 2. Mengenalpastipotensipihakluar (industri) untukmembangunkan NOSS.
 3. Menyelidik dan mengenalpasti takers sebelum pembangunan sesuatu NOSS dijalankan termasuk secara reverse engineering dan pemintaan dari pihak luar secara fast track.
 4. Menyetarakan keperluan latihan di industri dengan pembangunan LWA berasaskan NOSS supaya sesuai dengan industri yang memerlukan.
 5. Memastikan NOSS yang dibangunkandigunapakaidandikemaskinimengikutkeperluan.
3. Unit Bank Soalan

 1. Mengurus Pembangunan soalan latihan kemahiran sebagai dokumen penilaian bagi perlaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.
 2. Membangunkan Panduan Pembangunan Soalan Latihan Kemahiran.
 3. Menentukan program-program bagi pembangunan soalan penilaian.
 4. Mengenalpasti dan mengurus pelantikan panel pakar bagi membangunkan soalan penilaian.
 5. Menyelia aktiviti pengeluaran set soalan penilaian.
 6. Menyedia laporan dan statistik pembangunan Bank Soalan.
 7. Mengurus prasarana Sistem Aplikasi e-QB pembangunan soalan.

Bahagian Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Bahagian Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) terbahagi kepada 2 iaitu :-
1) Unit Operasi dan Perlaksanaan
2) Unit Pentauliahan SLDN
3) Unit Kurikulum

 
Fungsi Bahagian SLDN
 1. Menyelaras dan mengurus program promosi / penerangan / penggalakan terhadap syarikat GLC, MNC, IKS, Persatuan dan organisasi lain untuk terlibat dalam pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) melalui sesi seminar, dialog, lawatan industri dll.
 2. Mentauliahkan syarikat / pusat latihan dan organisasi sebagai Penyedia Latihan SLDN.
 3. Mengawal / mengurus Dual System Expert (DSE) bagi selia mutu dan aktiviti kawalan kualiti dalam pelaksanaan program SLDN di setiap Penyedia Latihan SLDN.
 4. Menyelaras aktiviti latihan dan pelaksanaan SLDN bagi Personel Latihan SLDN bersama CIAST dan JPK Wilayah
 5. Mengurus pelaksanaan penilaian dan persijilan program SLDN.
Unit Kurikulum SLDN

 1. Mengurus dan membangunkan Learn & Work Assignment (LWA) sebagai dokumen soalan penilaian, kriteria penilaian pengetahuan, kriteria penilaian kemahiran dan pengetahuan yang akan digunapakai di institut serta industri.
 2. Menubuhkan jawatankuasa pembangun LWA dengan melantik panel-panel pembangun yang memenuhi kriteria mengikut bidang masing-masing.
 3. Mengendalikan bengkel-bengkel pembangunan LWA dan penyemakan Teknikal Kurikulum Latihan (JKTKL).
 4. Mengurus dan memantau pembangunan LWA secara sebutharga sepaya memenuhi kriteria dan kualiti yang ditetapkan.

Bahagian Kerjasama Strategik

Bahagian Khidmat Pengurusan Sumber Manusia (KPSM)

Objektif Bahagian
 1. Bertanggungjawab untuk memberi khidmat sokongan dalam bidang perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia kepada semua Bahagian dan Wilayah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 2. Memastikan perbelanjaan berhemah mengikut arahan perbendaharaan dan peraturan semasa juga memastikan kutipan hasil dilaksanakan dengan efisyen dan mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.
 3. Menguruskan khidmat pengurusan jabatan dengan cekap dan berkesan.
 
Fungsi Bahagian

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berikut :

hand icon Pentadbiran
hand icon Perjawatan
hand icon Kewangan
hand icon Pembangunan Kakitangan
hand icon Pengurusan ICT

Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)

Bahagian Malaysian Occupational Skills Qualififcation(MOSQ)

Bahagian Pejabat Pemantauan Projek (PMO)

Penguatkuasaan Dan Kawal Selia

Info Terkini :

hand icon Unit Penguatkuasaan

hand icon Unit Pengiklanan baru baru

hand icon Unit Khidmat Pelanggan

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details… .